?

Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-23 12:46:03 Ogłoszenia i obwieszczenia / Zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach umarzających postępowania odwoławcze od decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 21/2017 z dnia 16 października 2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu zabudowy budynków usługowo-mieszkaniowych oraz budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną i układem wewnętrznym komunikacyjnym z naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 6883 przy ul. Klimontowskiej w Sosnowcu.” Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-02-23 12:18:43 Obwieszczenia / Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca oraz Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-02-23 12:16:50 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4210.39.2016.AS2.22 z dnia 20 lutego 2018 roku Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-02-23 12:15:38 Ogłoszenia i obwieszczenia / Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4210.39.2016.AS2.21 z dnia 20 lutego 2018 roku Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-02-23 12:13:53 Urząd Miasta - zamówienia powyżej 30 tys. euro / „Monitoring Miasta – Etap III – Zaprojektowanie i budowa monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego Stawiki” - znak sprawy: WZP.271.1.10.2018.MW Magdalena Wyględacz Publikacja artykułu
2018-02-23 12:13:20 Wyniki konkursów / Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-02-23 12:11:19 Według wydziałów / Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2018-02-23 12:10:27 Budynek Mościckiego 14 / Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) Bartosz Cebo Edycja artykułu
2018-02-23 12:06:54 Urząd Miasta - zamówienia do 30 tys. euro / Zawiadomienie o wyniku postępowania: „Wdrażanie podpisu elektronicznego -odnowienie oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych, potwierdzanie tożsamości. Bartosz Cebo Publikacja artykułu
2018-02-23 12:04:21 Praca - jednostki podległe / Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. płac Bartosz Cebo Publikacja artykułu