?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: • utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu z połączenia Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu ul. Bolesława Prusa 253A z Przedszkolem Miejskim nr 51 w Sosnowcu ul. Bolesława Prusa 253A • włączenia Przedszkola Miejskiego nr 45 w Sosnowcu i Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu, ul. Stefana Kisielewskiego 4b

2019-03-20 14:53:09
KONSULTACJE SPOŁECZNE

2019-03-15 11:40:00
Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka.

2019-03-15 11:30:24
Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Niezapominajek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulicy Liliowej

2019-03-15 10:56:57
Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Stokrotek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulicy Nagietkowej

2019-03-15 10:56:08
Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Sasanek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulic Storczyków i Fiołkowej

2019-03-15 10:55:40
Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 801/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2019-02-27 13:44:11
Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

2019-02-27 13:42:14
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.

2019-01-31 11:03:33
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

2019-01-31 11:02:57