?

Uchwała Nr 943/LXIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 

 
 

Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym:

Art. 41a. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:

1) w gminie do 5 000 mieszkańców – co najmniej 100 osób;

2) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób;

3) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.

3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.

5. Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

 

Załączniki

943 inicjatywa uchwałodawcza do druku.pdf

Data: 2018-11-21 14:19:57 Rozmiar: 177.04k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Bielecka
Czas wytworzenia: 2018-11-21 14:19:57
Czas publikacji: 2019-01-02 14:34:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak