?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr 278/XXIII/2015 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego, dla których gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

2016-11-22 11:24:36
UCHWAŁA NR 199/XIX/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustanowienia miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i ich wysokości

2016-11-02 15:09:02
UCHWAŁA NR 218/XXI/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa

2016-06-08 09:13:16
Uchwała nr 282/XXIII/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sosnowiec.

2016-05-12 15:00:57
Uchwała nr 281/XXIII/2015 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

2016-05-12 14:59:29
Uchwała nr 277/XXIII/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

2016-05-12 14:57:33
Uchwała nr 273/XXIII/2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 417/XXXII/08 z dnia 28 sierpnia 2008r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem K.5 MW,U oraz miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec-Centrum”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 338/XXVII/08 z dnia 27 marca 2008r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem M.12 U(O,N).

2016-05-12 14:56:33
Uchwała nr 270/XXIII/2015 w sprawie opłaty targowej. Miejskiej w Sosnowcu, w dniu 17 grudnia 2015 roku:

2016-05-12 14:55:08
Uchwała nr 268/XXIII/2015 w sprawie zmian Uchwały Nr 23/VII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok (zmiana XII).

2016-05-12 14:52:30
Uchwała nr 266/XXIII/2015 w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2016 rok.

2016-05-12 14:51:33