?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: • utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Sosnowcu z połączenia Szkoły Podstawowej nr 42 w Sosnowcu ul. Bolesława Prusa 253A z Przedszkolem Miejskim nr 51 w Sosnowcu ul. Bolesława Prusa 253A • włączenia Przedszkola Miejskiego nr 45 w Sosnowcu i Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu, ul. Stefana Kisielewskiego 4b

2019-03-20 14:53:09
KONSULTACJE SPOŁECZNE

2019-03-15 11:40:00
Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka.

2019-03-15 11:30:24
Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Niezapominajek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulicy Liliowej

2019-03-15 10:56:57
Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Stokrotek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulicy Nagietkowej

2019-03-15 10:56:08
Konsultacje Społeczne - Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy „Sasanek” dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulic Storczyków i Fiołkowej

2019-03-15 10:55:40
Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 801/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2019-02-27 13:44:11
Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

2019-02-27 13:42:14
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.

2019-01-31 11:03:33
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

2019-01-31 11:02:57
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ze zmianami.

2019-01-31 11:01:11
MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM dot. zmian w uchwale dot. usług opiekuńczych

2019-01-22 14:04:23
MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM w spr. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

2019-01-21 16:19:21
MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

2019-01-21 16:16:48
Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie realizacji projektu pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II”

2019-01-03 14:23:25
projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

2018-12-12 14:01:16
Wynik konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ze zmianami

2018-11-29 11:18:59
Ogłoszenie o konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ze zmianami

2018-11-20 09:15:10
Protokół z konsultacji społecznych do Programu Współpracy na rok 2019

2018-09-26 13:43:53
raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

2018-09-19 13:37:17
raport z konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi dotyczących obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

2018-09-19 13:36:00
Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

2018-09-17 15:14:53
raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca ze zm.

2018-08-21 14:34:13
raport z konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca ze zm.

2018-08-21 14:32:25
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu poprzez zmianę jego siedziby

2018-04-30 17:49:10
Raport po konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na okręgi wyborcze

2018-04-17 14:37:07
Raport z konsultacji społecznych dotyczących zasad V edycji Budżetu Obywatelskiego.

2018-03-28 14:27:20
Raport po konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na okręgi wyborcze

2018-03-19 17:59:00
Raport z konsultacji podpisany przez Pana Prezydenta

2018-02-19 14:48:53
Raport z przeprowadzonych konsultacji ws. wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2018-02-13 13:51:04
Przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2018 – 2022

2018-01-23 14:00:50
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Środula

2018-01-23 13:42:17
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie symboli Miasta Sosnowca w postaci herbu, flagi, sztandaru oraz hejnału.

2018-01-15 16:32:51
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie symboli Miasta Sosnowca w postaci herbu, flagi, sztandaru oraz hejnału.

2017-11-14 13:56:41
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2017-11-13 16:40:29
Konsultacje społeczne

2017-11-06 14:55:42
Wyniki konsultacji projektu uchwały RM dot. wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca

2017-10-16 15:30:53
projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2017-10-13 12:21:06
Wprowadzenie zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca,

2017-10-02 15:00:09
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 399/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

2017-07-25 12:30:29
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie usunięcia patrona Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017-07-19 15:05:49
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017-07-19 15:05:12
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany nazwy ulicy Adama Śliwki w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017-07-19 15:04:27
Raport z konsultacje społecznych w sprawie projektów Uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu: 1.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy w Sosnowcu, 2. w projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu sprawie: ustalenia Statutu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy w Sosnowcu

2017-07-12 14:25:32
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu: w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu zia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowcu - z późniejszymi zmianami

2017-06-19 17:38:04
Konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia miasta Sosnowca do związku metropolitalnego - RAPORT GZM

2017-06-19 12:48:35
Zarządzenie Nr 317 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Sosnowiec w ramach projektu rewitalizacyjnego planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020

2017-05-26 11:20:06
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca przeprowadzonych w dniach 22.03-28.03.2017

2017-04-18 14:59:24
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca przeprowadzonych w dniach 24.02-02.03.2017

2017-04-18 14:58:29
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: wyłączenia stosowania przepisów art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) na terenie miasta Sosnowca przeprowadzonych w dniach 24.02-16.03.2017

2017-04-18 14:56:28