?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Raport z konsultacji społecznych

2019-02-11 16:20:29
Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji dokumentu pt.: „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Sosnowca na lata 2016-2023”

2019-02-05 12:40:33
Raport po Konsultacjach Społecznych

2019-02-01 12:40:40
Raport po Konsultacjach Społecznych

2019-02-01 12:39:21
Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 802/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec.

2019-01-31 14:26:00
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.

2019-01-31 11:03:33
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

2019-01-31 11:02:57
Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ze zmianami.

2019-01-31 11:01:11
MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM dot. zmian w uchwale dot. usług opiekuńczych

2019-01-22 14:04:23
MOPS Sosnowiec - ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały RM w spr. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

2019-01-21 16:19:21