?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie usunięcia patrona Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017-07-19 15:05:49
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017-07-19 15:05:12
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany nazwy ulicy Adama Śliwki w związku z realizacją zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017-07-19 15:04:27
Konsultacje społeczne zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 399/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

2017-07-18 13:00:06
Raport z konsultacje społecznych w sprawie projektów Uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu: 1.projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy w Sosnowcu, 2. w projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu sprawie: ustalenia Statutu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy w Sosnowcu

2017-07-12 14:25:32
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu: w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu zia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowcu - z późniejszymi zmianami

2017-06-19 17:38:04
Konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia miasta Sosnowca do związku metropolitalnego - RAPORT GZM

2017-06-19 12:48:35
Zarządzenie Nr 317 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie działań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę Sosnowiec w ramach projektu rewitalizacyjnego planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020

2017-05-26 11:20:06
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca przeprowadzonych w dniach 22.03-28.03.2017

2017-04-18 14:59:24
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca przeprowadzonych w dniach 24.02-02.03.2017

2017-04-18 14:58:29