?

Wynajem mieszkań na rzecz Gminy 

 
 

O G Ł O S Z E N I E 
W  S P R A W I E   W Y N A J M U
M I E S Z K A Ń   P R Z E Z   G M I N Ę  N A  T E R E N I E
M I A S T A   S O S N O W C A

 

Gmina Sosnowiec – miasto posiadające prawa powiatu – informuje, że w najbliższym czasie zmierza nawiązać współpracę z właścicielami mieszkań na terenie Sosnowca (osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej) w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych o obniżonym standardzie (bez centralnego ogrzewania), przygotowanych do zasiedlenia. Podstawa prawna - art. 20 ust 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm./ „w celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4, gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.”


Gmina Sosnowiec zainteresowana jest również nabyciem budynków, wyposażonych w ogrzewanie piecowe, nadających się do zasiedlenia lub do adaptacji na lokale socjalne. Gmina Sosnowiec nie jest zainteresowana nabyciem budynków zdekapitalizowanych, których koszty remontów i adaptacji przekraczają koszt budowy nowych mieszkań.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w załączniku (znajduje się poniżej), opublikowanym na stronach internetowych: www.bip.um.sosnowiec.pl, www.um.sosnowiec.pl a także będą udzielane wszystkim zainteresowanym telefonicznie przez pracowników Referatu Mieszkaniowego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (tel. 032 296 0 507).

Właściciele zainteresowani wynajmem mieszkań na rzecz Gminy proszeni są o zgłaszanie swoich propozycji na piśmie na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 lub drogą elektroniczną : e-mail: komunalny@um.sosnowiec.pl.

Jednocześnie zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie ma charakter sondażowy a uzyskanie informacji i zgłoszenie pisemnej propozycji przez potencjalnych wynajmujących nie stanowi oferty.

O dalszym postępowaniu - w celu zawarcia odpowiednich umów najmu w trybie negocjacyjnym z zastosowaniem odpowiedniej procedury - zainteresowani, którzy zgłoszą swoje propozycje zostaną powiadomieni odrębnymi pismami.

Nadmienia się, że w procedurze tej nie będzie miała zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 29 listopada 2007r., Nr 223, poz. 1655) na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 3 i) – wg którego ustawy nie stosuje się do nabycia własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu.

 

 

 

Z   upoważnienia
Prezydenta  Miasta Sosnowca
Zastępca  Prezydenta  Miasta
Wilhelm Zych

 

 

Z A Ł Ą C Z N I K   D O  O G Ł O S Z E N I A

 

 Cechy ramowe lokali i budynków objętych zainteresowaniem Gminy

 

-        lokale mieszkalne usytuowane na terenie Sosnowca, o niskim standardzie (bez centralnego ogrzewania i wody podgrzewanej centralnie), wyremontowane i przygotowane do zasiedlenia.
-        szczegółowo obowiązek właściciela lokalu w zakresie najmu określa art. 662 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93, z późniejszymi zmianami) - wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu),
-        lokale, których najemcą byłaby Gmina byłyby przeznaczane przede wszystkim dla osób uprawnionych do najmu lokali socjalnych (po eksmisjach).
-        Gmina oczekuje propozycji, związanych z niskimi kosztami - stawka czynszu maksymalnie około 4 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania + opłaty za wodę i wywóz śmieci, w wysokości wynikającej z rozliczenia kosztów poniesionych na ten cel przez właścicieli.
-        okres najmu preferowany przez Gminę – czas nieoznaczony.
-        Gmina Sosnowiec zainteresowana jest również nabyciem budynków, wyposażonych w ogrzewanie piecowe, nadających się do zasiedlenia lub do adaptacji na lokale socjalne. Gmina Sosnowiec nie jest zainteresowana nabyciem budynków zdekapitalizowanych, których koszty remontów i adaptacji przekraczają koszt budowy nowych mieszkań

 

Liczba odwiedzin : 12960
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Łysy
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Łysy
Czas wytworzenia: 2009-01-16 13:00:00
Czas publikacji: 2009-01-16 13:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak