?

Wykaz Rejestrów Publicznych 

 
 

Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. Ponadto informacji dot. danych zgromadzonych w rejestrach udziela się na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w terminie do 14 dni lub na wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych w terminie do 30 dni.

Format, w którym dane mogą być udostępniane: doc, rtf, txt, pdf, open dokument.

Ograniczenia udostępniania: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60, z późniejszymi zmianami).

 


L.P

Wydział

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

1

PPU

Rejestr Planów Miejscowych

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

2

PPU

Rejestr wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

3

USC

Rejestr stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu

Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688)

4

WAB

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,

Art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

5

WAB

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

6

WAB

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami)

7

WAB

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę

Art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami)

8

WED

Ewidencja dokumentów i skierowań dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo – wychowawczych o charakterze resocjalizacyjnym i ośrodków szkolno- wychowawczych, w tym specjalnych

Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)

9

WED

Ewidencja placówek niepublicznych Prezydenta Miasta Sosnowca,

Art. 82 i 83 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)

10

WED

Rejestr zaświadczeń nauczycieli kontraktowych o zdanym egzaminie na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

Rejestr zaświadczeń nauczycieli kontraktowych o zdanym egzaminie na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

11

WED

Ewidencja szkół niepublicznych Prezydenta Miasta Sosnowca,

Art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami)

12

WEM

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych na terenie Gminy Sosnowiec,

Art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 87, poz. 960, z późniejszymi zmianami)

13

WED

Ewidencja ludności

Art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 87, poz. 960, z późniejszymi zmianami)

14

WEM

Rejestr przedpoborowych

Art. 31 ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 241, poz. 2461, z późniejszymi zmianami)

15

WEM

Wykaz przedpoborowych rocznika

Art. 31 ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 241, poz. 2461, z późniejszymi zmianami)

16

WEM

Lista poborowych

Art. 32 ust. 5a ustawy z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 241, poz. 2461, z późniejszymi zmianami)

17

WFN

Rejestr faktur

Art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11.03 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535, z późniejszymi zmianami)

18

WGG

Ewidencja gruntów budynków i lokali

Art. 7d ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 240, poz. 2027, z późniejszymi zmianami)

19

WGG

Osnowy geodezyjne

Art. 3 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 240, poz. 2027, z późniejszymi zmianami)

20

WGG

System zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Art. 7d ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 240, poz. 2027, z późniejszymi zmianami)

21

WKM

Rejestracja i ewidencja pojazdów i kierowców,

Art. 80b ust. 2 i art. 100b ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami)

22

WKM

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami)

23

WKM

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami)

24

WKM

Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. nr 66, poz. 750, z późniejszymi zmianami)

25

WKS

Ewidencja zabytków nieruchomych z terenu Gminy Sosnowiec

Art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami)

26

WKS

Rejestr instytucji kultury

Art. 14 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 13, poz. 123, z późniejszymi zmianami)

27

WKS

Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Art. 7 ustawy z 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 81, poz. 889, z późniejszymi zmianami)

28

WKS

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Art. 7 ustawy z 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 81, poz. 889, z późniejszymi zmianami)

29

WKS

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Sosnowiec,

Art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 223, poz. 2268, z późniejszymi zmianami)

30

WOP

Centralny Rejestr Skarg i Wniosków

Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)

31

WOP

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Art. 39 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami)

32

WPO

Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe,

Art. 306j ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60, z późniejszymi zmianami)

33

WŚR

Rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę

Art. 30 i 110 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami)

34

WŚR

Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Art. 64 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami)

35

WŚR

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami)
 

Liczba odwiedzin : 4408
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Filbier
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2006-07-28 09:59:00
Czas publikacji: 2006-07-28 09:59:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak