?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – kontrola RPO – WSL 2007– 2013 projektu „Gospodarcza Brama Śląska – etap I, uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Maczki Bór”.

2015-11-19 13:17:05
Najwyższa Izba Kontroli - Wykorzystanie przez samorządy powiatowe środków PEFRON.

2015-11-19 13:15:37
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Zgodność działań organu zarządzającego ruchem drogowym na drogach z obowiązującymi przepisami w sprawach dot. warunków umieszczania znaków i sygnałów drogowych.

2015-11-19 13:14:21
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kontrola gminy pod względem przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2014-12-19 13:35:00
Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – udzielanie uprawnień transportowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym.

2014-12-19 13:33:00
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – kontrola poprawności wprowadzania zmian na podst. operatu modernizacji gruntów i budynków.

2014-12-19 09:24:00
Najwyższa Izba Kontroli – zachowanie ładu przestrzennego przy planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych.

2014-12-19 09:22:00
Najwyższa Izba Kontroli – realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

2014-12-19 09:13:00
Najwyższa Izba Kontroli – wykonywanie przez wybrane gminy obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.

2014-12-19 09:11:00
Instytucja Zarządzająca RPO – WSL 2007 – 2013 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego WRF.2701.79.2012

2014-12-19 09:07:00