?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. Czarna działka ozn. geod. nr 3788 obręb 0011 Sosnowiec

2019-01-16 14:37:38
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1760.2018

2019-01-16 14:34:01
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 3710 obręb 0011 z działką sąsiednią (róg Legionów i 1 Maja)

2019-01-16 14:27:27
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 586 i 587 obręb 0010 z działkami sąsiednimi

2019-01-16 14:26:32
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1807.2018

2019-01-16 14:25:29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o zawieszeniu postępowania, znak KŚ-III.6220.15.2018.EM

2019-01-15 13:32:23
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak GL.RUZ.421.238.2018.BS

2019-01-14 17:33:43
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak IFIII.746.75.2018

2019-01-11 12:19:23
Obwieszczenie dla stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji punktu do zbierania odpadów w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 1 (działka nr 6860 obręb 0010 Sosnowiec).

2019-01-10 13:58:19
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.109.2018.KCz.4

2019-01-09 12:54:06
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1810.2018

2019-01-08 14:26:28
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1801.2018

2019-01-07 16:36:28
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1810.2018

2019-01-07 16:35:28
Wykaz wszystkich punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Sosnowca wraz z informacją dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy prawnej.

2019-01-07 16:34:26
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu decyzji z dnia 19 grudnia 2018r. Nr SKO.OS/41.9/242/2018/7122/AK utrzymującej w mocy decyzję Nr 8/2018 znak: WGK-ROŚ.6220.1.10.2017.KZ Prezydenta Miasta Sosnowca z o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjni ręcznej 2- stanowiskowej, myjni automatycznej oraz obiektów towarzyszących, infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym z budową zjazdów w Katowicach przy Rondzie Pawlika/ ul. Siemianowicka/ Wiertnicza na dz. ew. numer 501/484, 502/484, 503/484, 504/484, 505/484, 917/484 (obręb Dąbrówka Mała 1, jednostka ewidencyjna 246901_1 m. Katowice"

2019-01-03 14:34:26
Na podstawie art. 104 oraz 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 253/18/X z dnia 20.12.2018 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: “Rozbudowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu” – droga klasy D, kategoria drogi – droga gminna. Działki objęte inwestycją: 5205, 5201/1, 5201/2 (po podziale 5201/3, 5201/4, 5201/5), 5203/2 (po podziale 5203/3, 5203/4, 5203/5), 4966 (po podziale 4966/1, 4966/2, 4966/3), 4971, 4957/2 obręb 10 na wniosek Zarządcy Drogi – Prezydenta Miasta Sosnowca, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Piotra Sośnierza (Sośnierz).

2019-01-03 14:32:49
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1515.2018

2019-01-03 14:31:32
Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 1378/2 obręb 0003 Zagórze z działką nr 1376 sąsiednimi (przy ul. Kasprzaka 20a).

2018-12-21 12:16:27
Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 1017/5 obręb 0003 Zagórze z działkami sąsiednimi (przy ul. Kamienna 44).

2018-12-21 12:15:35
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Budowy stacji paliw wraz z myjnią samoobsługową i automatyczną"

2018-12-21 09:08:37
Zawiadomienie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

2018-12-21 09:03:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie "Budowy stacji paliw wraz z myjnią samoobsługową i automatyczną"

2018-12-21 09:00:36
Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 1378/2 obręb 0003 Zagórze z działką sąsiednią (przy ul. M. Kasprzaka 20a).

2018-12-18 10:07:14
Informacja dotycząca listy szkół, które uzyskały wsparcie finansowe z programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2018

2018-12-11 15:22:20
Terminy Narad Koordynacyjnych WGG na 2019 rok.

2018-12-06 14:42:11
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 733 obręb 0007 Porąbka z działkami sąsiednimi (przy ul. Wiejska 1a).

2018-12-06 14:41:07
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działki 349 obręb 0007 Porąbka z działkami sąsiednimi (przy ul. Dąbrowska).

2018-12-06 14:40:07
Urząd Statystyczny informuje - aktualne badanie ankietowe "Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej" oraz "Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego"

2018-12-05 13:58:32
obwieszczenie w sprawie utrzymania porządku na drogach i chodnikach w okresie zimowym 2018_2019

2018-11-19 15:26:40
“Budowa węzła w ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowca”

2018-10-30 12:10:50
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu: informacje o depozytach.

2018-10-16 14:25:58
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wystąpieniu do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Tychach, Sosnowcu, Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Jaworznie i Oświęcimiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię dla przedsięwzięcia “Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice-Bytom-Chorzów Stary- Mysłowice Brzezinka- Oświęcim oraz Dorota-Mysłowice Brzezinka”.

2018-09-03 16:43:45
OGŁOSZENIE DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

2018-09-03 16:38:12
Terminy ZUD na 2018 rok plus wniosek i załącznik do wniosku

2018-06-25 13:08:23
Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 15 czerwca 2018 r.

2018-06-21 15:28:25
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 47/18/W-CP z dnia 12.06.2017 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa kolektora ogólnospławnego na działkach nr 6852, 6868 ob. 0009 i 198, 197 ob. 0011 przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu”

2018-06-14 12:39:47
Decyzja administracyjna GL.RET.070.7.60.2018 zatwierdzająca taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oraz zatwierdzone taryfy na dostawę wody i odbiór ścieków w latach 2018-2021 – obowiązujące od dnia 1 czerwca 2018.

2018-05-28 17:16:05
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

2018-05-21 14:54:03
OGŁOSZENIE ZABYTKI

2018-01-24 14:52:41
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy dz.1007/2 obręb 0010 ul.Zuzanny 3.

2018-01-17 14:19:40