?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.485.2018.MR/2989

2019-03-18 17:44:35
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji, znak WOOŚ.4210.34.2016.KC.24 z dnia 15 marca 2019 r.

2019-03-18 15:27:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.1035.2018.MZ/2995

2019-03-13 14:52:40
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o nierozpatrzeniu odwołania w terminie, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.109.2018.KCz.7

2019-03-12 14:03:46
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak GL.ZUZ.1.421.448.2018.AD

2019-03-12 13:39:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.420.85.2019.JB

2019-03-11 15:41:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.937.2018.TL/2789

2019-03-11 15:39:31
Zarządzenie nr 104 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

2019-02-21 14:51:12
Obwieszczenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

2019-01-31 14:43:13
ZARZĄDZENIE NR 39 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

2019-01-30 14:15:04
Wykaz wszystkich punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Sosnowca wraz z informacją dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy prawnej.

2019-01-07 16:34:26
Na podstawie art. 104 oraz 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 253/18/X z dnia 20.12.2018 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: “Rozbudowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu” – droga klasy D, kategoria drogi – droga gminna. Działki objęte inwestycją: 5205, 5201/1, 5201/2 (po podziale 5201/3, 5201/4, 5201/5), 5203/2 (po podziale 5203/3, 5203/4, 5203/5), 4966 (po podziale 4966/1, 4966/2, 4966/3), 4971, 4957/2 obręb 10 na wniosek Zarządcy Drogi – Prezydenta Miasta Sosnowca, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Piotra Sośnierza (Sośnierz).

2019-01-03 14:32:49
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Budowy stacji paliw wraz z myjnią samoobsługową i automatyczną"

2018-12-21 09:08:37
Zawiadomienie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

2018-12-21 09:03:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie "Budowy stacji paliw wraz z myjnią samoobsługową i automatyczną"

2018-12-21 09:00:36
Informacja dotycząca listy szkół, które uzyskały wsparcie finansowe z programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2018

2018-12-11 15:22:20
Terminy Narad Koordynacyjnych WGG na 2019 rok.

2018-12-06 14:42:11
Urząd Statystyczny informuje - aktualne badanie ankietowe "Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej" oraz "Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego"

2018-12-05 13:58:32
obwieszczenie w sprawie utrzymania porządku na drogach i chodnikach w okresie zimowym 2018_2019

2018-11-19 15:26:40
“Budowa węzła w ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowca”

2018-10-30 12:10:50
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu: informacje o depozytach.

2018-10-16 14:25:58
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wystąpieniu do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w: Tychach, Sosnowcu, Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Jaworznie i Oświęcimiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię dla przedsięwzięcia “Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice-Bytom-Chorzów Stary- Mysłowice Brzezinka- Oświęcim oraz Dorota-Mysłowice Brzezinka”.

2018-09-03 16:43:45
OGŁOSZENIE DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

2018-09-03 16:38:12
Terminy ZUD na 2018 rok plus wniosek i załącznik do wniosku

2018-06-25 13:08:23
Informacja na temat posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 15 czerwca 2018 r.

2018-06-21 15:28:25
Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 47/18/W-CP z dnia 12.06.2017 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa kolektora ogólnospławnego na działkach nr 6852, 6868 ob. 0009 i 198, 197 ob. 0011 przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu”

2018-06-14 12:39:47
Decyzja administracyjna GL.RET.070.7.60.2018 zatwierdzająca taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oraz zatwierdzone taryfy na dostawę wody i odbiór ścieków w latach 2018-2021 – obowiązujące od dnia 1 czerwca 2018.

2018-05-28 17:16:05
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

2018-05-21 14:54:03
OGŁOSZENIE ZABYTKI

2018-01-24 14:52:41
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granicy dz.1007/2 obręb 0010 ul.Zuzanny 3.

2018-01-17 14:19:40
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego znak OS-RG.KW-00006/18

2018-01-09 15:11:52
Prezydenta Miasta Sosnowca, w imieniu którego występuje pan Stanisław Stanek z dnia 24.11.2017 r., nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 2/17/RD z dnia 21.11.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach” na działkach o numerach: 7402/1, 7402/2, 1898, 1935, 1937, 1939, 1941, 2745, 2748, 2749, 2750, 3937 (po podziale 3937/1), 2712/40, 2712/41, 2712/42 (po podziale 2712/103), 2712/54 (po podziale 2712/102), 2712/57, 2712/58, 2712/59, 2712/60, 2712/61, 2712/69, 2712/70, 2712/71 (po podziale 2712/96), 2712/72, 2712/73, 2712/78, 2712/79, 2712/84, 2712/85, 2712/90, 2712/95, 2743, 1885 (po podziale 1885/1), 2712/107, 2712/109, 2712/111, 2712/114, 3777/2 (po podziale 3777/6), 1887 (po podziale 1887/1), 1909, 2744, 1908, 1883 (po podziale 1883/1), 1884 (po podziale 1884/1), 1901, 1903, 2736, 2740, 1921, 2724, 2768, 1919, 1934, 1882 (po podziale 1882/1), 1886 (po podziale 1886/1), 1888 (po podziale 1888/1), 1889/1 (po podziale 1889/4), 1904, 1907, 1910, 1912, 1914, 1916, 1922, 1925, 1927, 1930, 3780, 3938, 3939, 4840, 2746, 2747, 2751/1, 2712/4 (po podziale 2712/105), 3777/1 (po podziale 3777/4), 1890 (po podziale 1890/1, 1890/2), 3777/3 (po podziale 3777/8, 3777/9), 2712/2 (po podziale 2712/99), 1931 obręb 0009 Sosnowiec oraz 160/2, 161/2, 170/2, 162/2, 1/10, 1/7, 1/8, 1/6 obręb 0001 Czeladź.

2017-12-07 15:08:43
Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach

2017-11-27 17:02:24
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic

2017-11-09 14:48:11
Prezydenta Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.10.2017 r. wydał decyzję nr 1/17/RD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „ Przebudowa ulicy Kukułek w Sosnowcu, droga klasy L, kategoria drogi – droga gminna ”.

2017-10-19 15:04:20
Prezydenta Miasta Sosnowca zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12.10.2017 r. zostało podjęte zawieszone postanowieniem z dnia 20.09.2017 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach.

2017-10-18 13:21:51
Prezydenta Miasta Sosnowca zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20.09.2017 r. zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach.

2017-09-28 12:18:51
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowca zawiadamiające o korekcie wniosku z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach.

2017-09-22 12:26:20
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH znak: WOOS.4201.3.2017.AS2.14 z dnia 11 sierpnia 2017 roku

2017-08-14 12:57:27
Obwieszczenie o korekcie wniosku z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Baczyńskiego w Sosnowcu z ulicą Szybikową w Czeladzi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przebudową sygnalizacji świetlnej i kolidującej infrastruktury w Sosnowcu – Milowicach w zakresie omyłki pisarskiej dotyczącej działki objętej inwestycją nr ew. 3777/2 (po podziale 3777/3), powinno być 3777/2 (po podziale 3777/6)

2017-07-20 14:42:38