?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz nieruchomości – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ul. Czarna działka ozn. geod. nr 3788 obręb 0011 Sosnowiec

2019-01-16 14:37:38
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1760.2018

2019-01-16 14:34:01
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki 3710 obręb 0011 z działką sąsiednią (róg Legionów i 1 Maja)

2019-01-16 14:27:27
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek 586 i 587 obręb 0010 z działkami sąsiednimi

2019-01-16 14:26:32
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1807.2018

2019-01-16 14:25:29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o zawieszeniu postępowania, znak KŚ-III.6220.15.2018.EM

2019-01-15 13:32:23
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak GL.RUZ.421.238.2018.BS

2019-01-14 17:33:43
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak IFIII.746.75.2018

2019-01-11 12:19:23
Obwieszczenie dla stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji punktu do zbierania odpadów w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 1 (działka nr 6860 obręb 0010 Sosnowiec).

2019-01-10 13:58:19
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.109.2018.KCz.4

2019-01-09 12:54:06
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1810.2018

2019-01-08 14:26:28
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1801.2018

2019-01-07 16:36:28
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1810.2018

2019-01-07 16:35:28
Wykaz wszystkich punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Sosnowca wraz z informacją dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy prawnej.

2019-01-07 16:34:26
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu decyzji z dnia 19 grudnia 2018r. Nr SKO.OS/41.9/242/2018/7122/AK utrzymującej w mocy decyzję Nr 8/2018 znak: WGK-ROŚ.6220.1.10.2017.KZ Prezydenta Miasta Sosnowca z o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową, myjni ręcznej 2- stanowiskowej, myjni automatycznej oraz obiektów towarzyszących, infrastrukturą techniczną i technologiczną, wewnętrznym układem drogowym z budową zjazdów w Katowicach przy Rondzie Pawlika/ ul. Siemianowicka/ Wiertnicza na dz. ew. numer 501/484, 502/484, 503/484, 504/484, 505/484, 917/484 (obręb Dąbrówka Mała 1, jednostka ewidencyjna 246901_1 m. Katowice"

2019-01-03 14:34:26
Na podstawie art. 104 oraz 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja nr 253/18/X z dnia 20.12.2018 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: “Rozbudowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu” – droga klasy D, kategoria drogi – droga gminna. Działki objęte inwestycją: 5205, 5201/1, 5201/2 (po podziale 5201/3, 5201/4, 5201/5), 5203/2 (po podziale 5203/3, 5203/4, 5203/5), 4966 (po podziale 4966/1, 4966/2, 4966/3), 4971, 4957/2 obręb 10 na wniosek Zarządcy Drogi – Prezydenta Miasta Sosnowca, reprezentowanego przez pełnomocnika pana Piotra Sośnierza (Sośnierz).

2019-01-03 14:32:49
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.1515.2018

2019-01-03 14:31:32
Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 1378/2 obręb 0003 Zagórze z działką nr 1376 sąsiednimi (przy ul. Kasprzaka 20a).

2018-12-21 12:16:27
Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 1017/5 obręb 0003 Zagórze z działkami sąsiednimi (przy ul. Kamienna 44).

2018-12-21 12:15:35
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Budowy stacji paliw wraz z myjnią samoobsługową i automatyczną"

2018-12-21 09:08:37