?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyniku postępowania: „Wdrażanie podpisu elektronicznego -odnowienie oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych, potwierdzanie tożsamości”

2019-03-13 14:40:53
Zawiadomienie o wyniku postępowania: „Zakup trzech licencji modułu PRZEKSZTAŁCENIA wchodzącego w skład systemu RATUSZ firmy REKORD SI wraz z wdrożeniem”

2019-03-07 13:55:17
Zakup wraz z dostawą serwera z oprogramowaniem systemowym oraz instalacja

2018-10-02 13:46:27
Zawiadomienie o wyniku postępowania: „Serwis urządzeń drukujących, sprzętu komputerowego”.

2018-08-31 12:10:49
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje usługi obejmującej: „Konserwację potoku Jamki, potoku Dańdówka oraz rowów: B, C, K, E, Klimontowskiego i rowu bez nazwy zlokalizowanego w rejonie ulicy Wopistów na terenie Sosnowca”

2018-06-12 14:19:19
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zatrudnienia Pośrednika Wolontariatu dla projektu „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

2018-05-23 15:11:55
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego dostawa mebli i sprzętu ogrodowego/namiotów animacyjnych do placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Nasza świetlica – nasze okno na świat!” (znak postępowania: 3/9.2.1/2018).

2018-03-22 12:36:25
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO na: dostawę sprzętu RTV, AGD niezbędnego do funkcjonowania placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Nasza świetlica – nasze okno na świat!”

2018-03-21 15:06:49
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz obliczenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym – wyniki postępowania WDR.271.02.499.2017

2017-07-17 11:58:50
Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę urn wyborczych dla Gminy Sosnowiec.

2016-11-03 12:56:52