?

WED 01/02 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

 
 


URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU, Al. Zwycięstwa 20

WYDZIAŁ  EDUKACJI  (WED) ul. Małachowskiego 3

tel. (032) 296-08-50

I.         Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.); Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1); Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.311 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312 ze zm); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.); Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1808 ze zm.).          

II.        Wymagane Dokumenty   

 1. 1.         Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (WED 01/01)

2.     Załączniki:      

 • Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę  posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.    
 • Kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego   oraz kopie świadectwa pracy młodocianego pracownika.    
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy (lub dłuższy) okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
 • W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu należy dołączyć umowę o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.    
 • Kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i pozytywnie zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe.
 • Aktualny odpis (wypis) lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek zostały złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy dla osób składających wniosek w imieniu pracodawcy.   
 • Zaświadczenie o numerze REGON wnioskodawcy.        
 • Zaświadczenie o numerze NIP wnioskodawcy.                                      
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (I) lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (II) lub formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (w przypadku informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - III).   
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • Oświadczenie pracodawcy o wysokości poniesionych kosztów związanych z wyszkoleniem młodocianego pracownika oraz o wysokości refundacji otrzymanej z OHP.
 • Inne dodatkowe dokumenty związane ze sprawą, konieczne do udokumentowania zasadności złożenia wniosku (o ich załączeniu decyduje wnioskodawca).        

UWAGA:            

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Edukacji).

Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

III.      Opłaty         

Nie pobiera się.                            

IV.      Termin Załatwienia Sprawy  

Do 30 dni.

UWAGA:

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

V.       Miejsce Załatwienia Sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. Małachowskiego 3 - pokój nr 43.

VI.      Tryb Odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sosnowca, w terminie14 dni od daty jej doręczenia. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji strona we wskazanym terminie zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Cofnięcie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.

VII.     Forma załatwienia

Decyzja w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis (w przypadku decyzji przyznającej dofinansowanie).

VIII.   Informacje Dodatkowe

 • Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika
 • Przyjęcie wniosku przez Wydział Edukacji nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania, o którym decyduje Prezydent Miasta Sosnowca. Nie gwarantuje się również dofinansowania w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

 

 

 

 

 

Załączniki

Wniosek-o-dofinansowanie-kosztów-kształcenia-młodocianego-pracownika.rtf

Data: 2017-09-01 11:24:40 Rozmiar: 453.36k Format: .rtf Pobierz

I-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis.xls

Data: 2017-09-01 11:25:56 Rozmiar: 141k Format: .xls Pobierz

II-Formularz-informacji-usługa-świadczona-w-ogólnym-interesie-gospodarczym.xlsx

Data: 2017-09-01 11:27:01 Rozmiar: 80.72k Format: .xlsx Pobierz

III-Formularz-informacji-rolnictwo-lub-rybołówstwo.doc

Data: 2017-09-01 11:27:19 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis.doc

Data: 2017-09-01 11:29:42 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Oswiadczenie-pracodawcy-o-poniesionych-kosztach.doc

Data: 2017-09-01 11:29:42 Rozmiar: 22.5k Format: .doc Pobierz

Oświadczenie-o-niekorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.doc

Data: 2017-09-01 11:30:45 Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

WED karta-informacyjna.docx

Data: 2018-06-04 11:22:34 Rozmiar: 17.77k Format: .docx Pobierz

Z1 Klauzula ogólna art. 13.pdf

Data: 2018-06-04 11:22:34 Rozmiar: 241.98k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2709
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Beata Bańska Beata Bańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Kozłowska
Czas wytworzenia: 2017-09-01 11:28:49
Czas publikacji: 2018-06-04 11:22:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak