?

WOI 01/01 Zaświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym 

 
 

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU al. Zwycięstwa 20

tel. (032) 296-06-00, fax (032) 296-06-05

Wydział Organizacyjny i Informatyzacji (WOI)

tel. (032) 296-05-48

Biuro Obsługi Interesantów

Stanowisko Informacji, tel. (032) 296-05-28, 296-05-29

I.        Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami).

II.      Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym (WOI 01/01).

2. Do wglądu:

  • zaświadczenie o wysokości zarobków lub,
  • odcinek emerytury / renty.

III.    Opłaty

- za zaświadczenie     – 17,00 zł.

UWAGA:

  • Termin płatności – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
  • Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Gminy:

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Nr 68 1020 2313 0000 3402 0579 4997

IV.   Termin Załatwienia Sprawy

Do 7 dni.

UWAGA:

Zgodnie z art. 35 § KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

V.     Miejsce Załatwienia Sprawy

Biuro Obsługi Interesantów.

VI.   Tryb Odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia treści żądanej przez Wnioskodawcę wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesantów.

VII. Informacje Dodatkowe

Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym może być wydane na wniosek mieszkańca stale zamieszkałego na terenie Sosnowca.

 

 

 

Załączniki

a3cf_karta_informacyjna.rtf

Data: 2005-05-24 11:11:28 Rozmiar: 211.21k Format: .rtf Pobierz

Z1 Klauzula ogólna art. 13.pdf

Data: 2018-06-04 11:15:15 Rozmiar: 241.98k Format: .pdf Pobierz

WOI 01_01 Wniosek.rtf

Data: 2018-06-04 11:17:47 Rozmiar: 197.06k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1811
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Jakub Lipowiecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2005-05-24 11:11:28
Czas publikacji: 2018-06-25 14:17:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak