?

WOI 01/01 Zaświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym 

 

 

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU al. Zwycięstwa 20

tel. (032) 296-06-00, fax (032) 296-06-05

Wydział Organizacyjny i Informatyzacji (WOI)

tel. (032) 296-05-48

Biuro Obsługi Interesantów

Stanowisko Informacji, tel. (032) 296-05-28, 296-05-29

I.        Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami).

II.      Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym (WOI 01/01).

2. Do wglądu:

  • zaświadczenie o wysokości zarobków lub,
  • odcinek emerytury / renty.

III.    Opłaty

- za zaświadczenie     – 17,00 zł.

UWAGA:

  • Termin płatności – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
  • Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Gminy:

ING   BANK    ŚLĄSKI

S O S N O W I E C

Nr 23105011421000000800001182

IV.   Termin Załatwienia Sprawy

Do 7 dni.

UWAGA:

Zgodnie z art. 35 § KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

V.     Miejsce Załatwienia Sprawy

Biuro Obsługi Interesantów.

VI.   Tryb Odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia treści żądanej przez Wnioskodawcę wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesantów.

VII. Informacje Dodatkowe

Zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym może być wydane na wniosek mieszkańca stale zamieszkałego na terenie Sosnowca.

VIII. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.), informuję:

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji zadań publicznych w Urzędzie Miasta Sosnowca jest Prezydent Miasta Sosnowca. Siedziba Administratora danych osobowych: Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec.

Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyłącznie dla spełnienia uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Podawanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe.

 

 

Załączniki

ba15_wniosek_WOI.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 194.66k Format: .rtf Pobierz

a3cf_karta_informacyjna.rtf

Data: Brak danych Rozmiar: 211.21k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1079
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Agata Kozłowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2005-05-24 11:11:28
Czas publikacji: 2016-07-15 15:02:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak