?

WGK 07/07 Decyzja na sprowadzenie do Polski zwłok /szczątków/ ludzkich z zagranicy 

 

 

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU Al. Zwycięstwa 20

tel. (032) 296-06-00, fax (032) 296-06-05

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska (WGK)

tel. (032) 296-06-15, fax (032) 296 – 07-16

Biuro Obsługi Interesantów

Stanowisko nr 3 tel. (032) 296-06-08

 

I.      Podstawa Prawna

art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  (tekst  jednolity -  Dz. U. z  2017r., poz. 912, z późniejszymi  zmianami), rozporządzenie   Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń  na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866),  ustawa  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późniejszymi zmianami).

II.    Wymagane Dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa (WGK 07/07) złożony przez podmiot uprawniony do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, o którym mowa w art. 10 ust. 1  ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  2. Załącznik:
  • dokument urzędowy, na podstawie którego możliwe jest wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ww. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

UWAGA:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).

Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

III.   Opłaty
·         zwolnione od opłat
IV.  Termin Załatwienia Sprawy

W dniu złożenia wniosku – pod warunkiem złożenia kompletnego wniosku przed godz. 1200 oraz uzyskania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tym samym dniu – nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

V.   Miejsce Załatwienia Sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska – Referat Infrastruktury i Obsługi Technicznej Miasta – ul. I. Mościckiego 14, pokój nr 17.

VI.    Tryb Odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

VII. Informacje Dodatkowe

Brak.

VIII.   Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.), informuję:

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji zadań publicznych w Urzędzie Miasta Sosnowca jest Prezydent Miasta Sosnowca. Siedziba Administratora danych osobowych: Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec.

Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyłącznie dla spełnienia uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Podawanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe.

 

 

Załączniki

karta-informacyjna.pdf.pdf

Data: 2017-08-18 08:26:19 Rozmiar: 478.81k Format: .pdf Pobierz

wniosek.pdf.pdf

Data: 2017-08-18 08:26:26 Rozmiar: 343.81k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 846
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2005-05-24 11:08:34
Czas publikacji: 2017-08-18 08:26:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak