?

Wniosek o wydanie decyzji na sprowadzenie do Polski zwłok (szczątków) ludzkich z zagranicy 

 
 

Wniosek o wydanie decyzji

na sprowadzenie do Polski

zwłok (szczątków) ludzkich z zagranicy

 

 

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU Al. Zwycięstwa 20

tel. (032) 296-06-00, fax (032) 296-06-05

Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK)

tel. (032) 296-06-15, fax (032) 296 – 06-15

 

I.       Podstawa Prawna

art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  (tekst  jednolity -  Dz. U. z  2017r., poz. 912, z późniejszymi  zmianami), rozporządzenie   Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń  na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866),  ustawa 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity -
Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późniejszymi zmianami).

II.     Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa (WGK 07/07) złożony przez podmiot uprawniony
  do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, o którym mowa w art. 10 ust. 1  ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 2. Załącznik:
 • dokument urzędowy, na podstawie którego możliwe jest wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych
  na podstawie art. 9 ust. 3a ww. ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

UWAGA:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów
w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

III.    Opłaty
·        zwolnione od opłat
 1. IV.   Termin Załatwienia Sprawy

W dniu złożenia wniosku – pod warunkiem złożenia kompletnego wniosku przed godz. 1200 oraz uzyskania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tym samym dniu – nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 1. V.     Miejsce Załatwienia Sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej – Referat Infrastruktury i Obsługi Technicznej Miasta – ul. I. Mościckiego 14, pokój nr 17.

 1. VI.     Tryb Odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie,
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

VII. Informacje Dodatkowe

Brak.

 

VIII.   Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
  w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.
 2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania decyzji na sprowadzenie zwłok/ szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity – Dz.U. z 2017r. poz. 912, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866).
 4. Dane osobowe będą przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu na podstawie art. 14 ust.4 pkt. 1) ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity – Dz.U. z 2017r. poz. 912, z późniejszymi zmianami) oraz mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do wydania decyzji administracyjnej a następnie archiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących naruszyłyby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z zapisów § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007r.
  Nr 249, poz. 1866). Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych zawartych we wniosku, a konsekwencją niepodania danych będzie nie wydanie decyzji administracyjnej na sprowadzenie zwłok/ szczątków ludzkich z zagranicy
  w celu ich pochowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

Załączniki

wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok z zagranicy.doc

Data: 2019-02-07 12:45:48 Rozmiar: 212k Format: .doc Pobierz

wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Polski zwłok z zagranicy.pdf

Data: 2019-02-07 12:45:48 Rozmiar: 541.93k Format: .pdf Pobierz

karta informacyjna.pdf

Data: 2019-03-05 11:37:12 Rozmiar: 829.41k Format: .pdf Pobierz

karta_informacyjna.docx

Data: 2019-03-05 11:37:12 Rozmiar: 21.09k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 1540
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2005-05-24 11:08:34
Czas publikacji: 2019-03-05 14:45:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak