?

Klauzula informacyjna 

 
 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

 

1.        Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.

 

2.        Inspektor Ochrony Danych

 

Inspektorem Ochrony Danych  wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.

 

3.        W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizacji spraw dotyczących wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych,  opłaty skarbowej oraz udzielania  ulg podatkowych co jest obowiązkiem ciążącym na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  o opłacie skarbowej  a także innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych regulujących ww. kwestie.

 

4.        Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych podejmiemy działania administracyjne, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 

5.        Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe

 

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa m.in. sądowi, prokuratorowi , innym organom podatkowym.

 

6.        Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – dla ww. spraw określono kategorię archiwalną B-5  oraz  B-10 .

 

7.        Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

 

8.        Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

9.        Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. 

 

Liczba odwiedzin : 3552
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Borowik
Czas wytworzenia: 2018-08-22 15:12:39
Czas publikacji: 2018-08-22 15:14:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak