?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
konsultacji w sprawie ustalenia Statutu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy Nr 2 w Sosnowcu

2019-02-22 12:50:10
konsultacji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym Nr 2 w Sosnowcu prowadzonym przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

2019-02-22 12:46:56
Konsultacje społeczne dotyczące Projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca

2019-02-18 16:33:54
Konsultacje społeczne zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 801/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2019-02-18 16:29:40
Konsultacje społeczne zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

2019-02-18 16:28:34
Raport z konsultacji społecznych

2019-02-11 16:20:29
Wynik konsultacji

2019-02-05 13:01:34
Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji dokumentu pt.: „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Sosnowca na lata 2016-2023”

2019-02-05 12:40:33
Raport po Konsultacjach Społecznych

2019-02-01 12:40:40
Raport po Konsultacjach Społecznych

2019-02-01 12:39:21