?

Raport po Konsultacjach Społecznych  

 
 

                                                                                                             Sosnowiec, dn.01.02.2019

 

RAPORT

 

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: uznania terenu przy ulicy Wojska Polskiego za park gminny.

 

Konsultacje społeczne w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie: uznania terenu przy ulicy Wojska Polskiego za park gminny zostały przeprowadzone w dniach od 23 stycznia  2019 roku do 30 stycznia  2019 roku.

 

Projekt uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Materiały związane z przedmiotem konsultacji zostały udostępnione do pobrania w formie tekstowej w Wydziale Geodezji i Kartografii tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej Miasta Sosnowca www.sosnowiec.pl, w zakładce konsultacje społeczne. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazywania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną oraz osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 w godzinach: poniedziałek  7.30-18.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek  7.30-13.00.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin a także formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

 

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i wnioski do przedstawionego do konsultacji projektu uchwały.

 

 
Liczba odwiedzin : 7
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Rożek
Czas wytworzenia: 2019-02-01 12:39:21
Czas publikacji: 2019-02-01 12:39:21
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-02