?

Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 802/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec. 

 
 
 

Załączniki

Protokół z konsultacji społecznych.pdf

Data: 2019-01-31 14:26:00 Rozmiar: 486.15k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Filipiak
Czas wytworzenia: 2019-01-31 14:26:00
Czas publikacji: 2019-01-31 14:26:00
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-01