?
Wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kościelnej  

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Sosnowiec, ulica Kościelna

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Działka nr 3619/2 obręb 0011 Sosnowiec o pow. 197 m² użytek: B; Jednostka rejestrowa: 8400

Księga Wieczysta nr KA1S/00079367/3

 

 

 

Powierzchnia do dzierżawy

 

 

Udział wynoszący 1/9 część w/w działki o pow. całkowitej 197 m² tj. grunt o pow. 21,88 m²

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Grunt zabudowany garażem w zabudowie szeregowej

 

Termin dzierżawy

 

  

 Na czas nieoznaczony

 

Forma zbycia

 

 Dzierżawa bezprzetargowa

 

Stawka czynszu dzierżawnego

 

1,50 zł/m² + należny podatek VAT miesięcznie

 

 

Wysokość opłat

 

21,88 m² x 1,50 zł/m² = 32,82 zł

32,82 zł + 7,55 zł (23% VAT) = 40,37 zł

 

Termin wnoszenia opłat

 

 

Do dnia 10-go dnia każdego miesiąca

 

 

 

Warunki zmiany stawki czynszu

 

 

 

Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czynszu  dzierżawnego na podstawie:

  1. Waloryzacji dokonanej w stopniu odpowiadającym  średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.
  2. Stosownego Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca

 

 

Liczba odwiedzin : 32
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Nowicki
Czas wytworzenia: 2018-08-10 12:10:11
Czas publikacji: 2018-08-10 12:10:11
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-01