?
Wersja archiwalna

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ozn. jako dz. nr 754, obręb 0011 Sosnowiec , położonej w Sosnowcu przy ul. Ks. Włodzimierza Sedlaka  

 

 

Prezydent Miasta Sosnowca

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa  położonej przy ul. Ks. Włodzimierza Sedlaka, obręb Sosnowiec 0011, ozn. geodezyjnie jako działka nr 754 o  pow. 1003 m², wpisanej do księgi wieczystej nr KA1S /00046674/8 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu   VI Wydziale Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem zgodnym z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Sosnowca dla terenu, obejmującego obszar Stary Sosnowiec – Północ  etap II, (Uchwała nr 409/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2016r.)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. teren oznaczony jest symbolem   S  58 U i przeznaczony pod zabudowę usługową, w tym między innymi 

a) urządzenia infrastruktury technicznej oraz urządzenia budowlane,

b) dojazdy, parkingi,

c) zieleń urządzenia

Cena wywoławcza do ustnego  przetargu  nieograniczonego wynosi:  181.000,00 zł.

Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką  23% wynikającą  z  ustawy  z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

 

1.W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w ustalonej  wysokości  oraz w  wyznaczonym terminie.

 

2. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 14.09.2018r. o godz.10.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20  w sali nr 307.

 

3.Obowiązuje wpłata wadium w wysokości 30 000,00 zł przelewem na konto  PKO Bank Polski S.A   nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 -  do dnia 10.09.2018r.(w dniu 10.09.2018r. pieniądze muszą być na koncie gminy).

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej  lub jego opuszczenia  w związku z wojną  rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli  zgłoszą uczestnictwo             w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia  kwoty równej  wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

4.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

 

5.Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość  będzie nabywana z majątku odrębnego.

 

6.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość  zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów  i budynków.

 

7.W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi.

 

8.Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca  powinien zapewnić służbom  specjalistycznym  swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji,  a w przypadku  kolizji  z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu  z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane  przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią  wady nieruchomości.

 

 9. Nabywca nieruchomości  przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

10.Przystępujący do przetargu winni zapoznać się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami ul. Mościckiego 14  – IV p. pok. nr 419, tel. 32 29-60-412.

 

11. Cudzoziemcy  mogą brać udział w  przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia    24 marca 1920r. o nabywaniu  nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2017r.,poz. 2278).

 

12. Niezależnie od podanych powyżej informacji, Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania.

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

Liczba odwiedzin : 303
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Janina Orlikowska
Czas wytworzenia: 2018-08-09 14:26:29
Czas publikacji: 2018-08-09 14:26:29
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-15