?
Wersja archiwalna

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Pracowniczych 

 

 

Urząd Miejski w Sosnowcu

al. Zwycięstwa 20

41 - 200 Sosnowiec

 

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza nabór na stanowisko podinspektora
w Wydziale Spraw Pracowniczych

 

Główne obowiązki:

-         zakładanie kartotek oraz bieżąca aktualizacja danych zawartych w programach informatycznych dostępnych w wydziale (kadry, RCP),

-         prowadzenie spraw dotyczących naborów na stanowiska urzędnicze, organizowanie naborów, udział w naborach,

-         obsługa systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy (RCP), nanoszenie harmonogramów pracy, bieżące uzgadnianie czasu pracy (nadgodziny, wyjścia prywatne, odbiór czasu wolnego za nadgodziny, odpracowanie wyjść prywatnych), sporządzanie i weryfikacja miesięcznych ewidencji czasu pracy,

-         prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników,

-         obsługa programu PŁATNIK – czynności związane ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem
z ubezpieczeń społecznych oraz bieżąca aktualizacja danych osobowych pracowników, bieżąca współpraca z opiekunem ZUS O/Sosnowiec, e-zwolnienia lekarskie,

-         prowadzenie centralnego rejestru umów zlecenie i wysyłanie stosownych dokumentów w tym zakresie do ZUS,

-         opracowanie materiałów do sprawozdań (kwartalnych, rocznych) do GUS i innych podmiotów, zestawień dotyczących wynagrodzeń pracowników na potrzeby Kierownictwa Urzędu, naczelników, kalkulacji, symulacji, prognoz, informacji publicznej, zestawień do nagród kwartalnych, comiesięcznych zestawień osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej, dodatku za staż pracy oraz sporządzanie właściwej dokumentacji w tym zakresie,

-         prowadzenie spraw związanych z prawidłowym naliczaniem i terminowym wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych pracowników,

-         sporządzanie kwartalnej informacji dotyczącej zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników, przygotowywanie zestawień tabelarycznych
 i informacji dotyczących realizowanego przez wydział budżetu (plan budżetu, sprawozdanie
 z wykonania budżetu),

-         archiwizacja dokumentów.

 

Dodatkowe obowiązki:

-         inne zadania zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie wyższe,

-         co najmniej 1 rok stażu pracy w tym co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi ,

-         znajomość przepisów:

 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i zamówień publicznych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,

-         umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office),

-         znajomość obsługi poczty elektronicznej,

-         umiejętność korzystania z Internetu,

-         dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, wysoka kultura osobista.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

-         warunki dotyczące charakteru pracy:

 • praca jednozmianowa w równoważnym systemie czasu pracy (40 godzin tygodniowo),
  w rozkładzie:

ü  poniedziałek – w godzinach od 7.30 do 18.00

ü  wtorek, środa, czwartek – w godzinach od 7.30 do 15.30

ü  piątek – w godzinach od 7.30 do 13.00,

 • praca biurowa na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,
 • ekspozycja pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • praca umysłowa,
 • praca pod presją czasu, wymagająca dużego skupienia i dokładności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,
 • konieczność korzystania z drabinki do 3 metrów wysokości w celu dostępu do dokumentacji,

 

-         miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • miejsce pracy – budynek przy al. Zwycięstwa 20 – I piętro,
 • budynek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • drzwi do budynku o odpowiedniej szerokości,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku inwalidzkim dostępna
  na I piętrze budynku,
 • dostępna winda z poziomu parteru do poziomu III piętra,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys i list motywacyjny,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,

-         kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

-         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (dostępny pod linkiem: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.),

-         oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-         oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 
z pełni praw publicznych,

-         oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 Oświadczenia zaznaczone powyżej kolorem czerwonym do pobrania pod linkiem: załącznik Oświadczenie do celów rekrutacji.

-         klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych, (dostępny pod linkiem: Klauzula informacyjna) .

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

W terminie do dnia 27 czerwca 2018 roku dokumenty należy przesyłać na adres (decyduje data stempla pocztowego) :

Urząd Miejski w Sosnowcu

al. Zwycięstwa 20,

41 – 200 Sosnowiec,

lub złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko podinspektoraw WSP”
w Referacie Kadr i Szkoleń w Wydziale Spraw Pracowniczych, pokój 206 (I piętro).

 

Inne informacje:

-         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%,

-         kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu  zostaną  powiadomieni
o terminie  i  miejscu  rozmowy  kwalifikacyjnej  bądź  testu  kwalifikacyjnego  drogą  telefoniczną,  e-mailową lub za pośrednictwem poczty,

-        z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (istnieje możliwość późniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony).

 

Liczba odwiedzin : 988
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Jakub Lipowiecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Obara
Czas wytworzenia: 2018-06-14 11:23:22
Czas publikacji: 2018-06-25 10:55:27
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-27