?
Wersja archiwalna

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. ewidencji drogowej w Wydziale Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym 

 

 

Urząd Miejski w Sosnowcu

al. Zwycięstwa 20

41 - 200 Sosnowiec

 

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. ewidencji drogowej
w Wydziale Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym

 

Główne obowiązki:

-         sporządzanie i bieżąca aktualizacja ewidencji dróg publicznych,

-         zlecanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów mostowych,

-         zlecanie wykonania ekspertyz lub przeglądów szczegółowych wynikających z zaleceń wskazanych w raportach z przeglądów obiektów mostowych.

 

Dodatkowe obowiązki:

-         inne zadania zlecone przez Naczelnika Wydziału.

 

Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie wyższe techniczne,

-         co najmniej 3-letni staż pracy,

-         znajomość przepisów:

 • ustawa o drogach publicznych,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,
 • ustawa – prawo budowlane.

-         biegła znajomość obsługi komputera,

-         znajomość obsługi programów typu CAD,

-         umiejętność pracy z programami graficznymi,

-         umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

-         umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, kultura osobista, komunikatywność, uprzejmość.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

-         warunki dotyczące charakteru pracy:

 • praca jednozmianowa w równoważnym systemie czasu pracy (40 godzin tygodniowo),
  w rozkładzie:

ü  poniedziałek – w godzinach od 7.30 do 18.00

ü  wtorek, środa, czwartek – w godzinach od 7.30 do 15.30

ü  piątek – w godzinach od 7.30 do 13.00,

 • praca biurowa na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy,
 • ekspozycja pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • praca umysłowa,
 • praca wymagająca wyjazdów w teren.

 

-         miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • miejsce pracy – budynek przy ul. Mościckiego 14 – II piętro,
 • budynek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • drzwi do budynku o odpowiedniej szerokości,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna na parterze budynku,
 • dostępny dźwig osobowy z poziomu parteru dla osób niepełnosprawnych za wyjątkiem niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys i list motywacyjny,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

-         kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

-         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (dostępny pod linkiem: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.)

-         oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-         oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-         oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oświadczenia zaznaczone powyżej kolorem zielonym do pobrania pod linkiem: załącznik Oświadczenie do celów rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

W terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku dokumenty należy przesyłać na adres (decyduje data stempla pocztowego) :

Urząd Miejski w Sosnowcu

al. Zwycięstwa 20,

41 – 200 Sosnowiec,

lub złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „nabór na stanowisko inspektora ds. ewidencji drogowejw WDR” w Referacie Kadr i Szkoleń w Wydziale Spraw Pracowniczych, pokój 206
(I piętro).

 

Inne informacje:

-         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%,

-         kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu  zostaną  powiadomieni
o terminie  i  miejscu  rozmowy  kwalifikacyjnej  bądź  testu  kwalifikacyjnego  drogą  telefoniczną,  e-mailową lub za pośrednictwem poczty,

-        z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (istnieje możliwość późniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony).

 

Liczba odwiedzin : 363
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Pawłowska
Czas wytworzenia: 2017-12-04 15:30:03
Czas publikacji: 2017-12-04 15:30:03
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-19