?

Wydział Edukacji (WED) 

 
 

Wydział Edukacji (WED)

ul. S. Małachowskiego 3
sekretariat: pokój 42
tel. 32 296 06 42
e-mail: edukacja@um.sosnowiec.pl

Naczelnik Wydziału
Katarzyna Wanic
e-mail: k.wanic@um.sosnowiec.pl

 

Wydział Edukacji wykonuje zadania, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, a w szczególności:

1.Prowadzi nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych, w tym: 

•ustala i racjonalizuje sieć szkół, 

•analizuje i kontroluje realizację zapisów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oraz aneksów do nich; 

2.Wnioskuje o przyznanie nagród, medali i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

3.Przyznaje podległym placówkom środki na dofinansowanie konkursów organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe;

4.Przyznaje środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego sosnowieckich nauczycieli;

5.Opiniuje roczne plany doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sprawozdania z ich realizacji; 

6.Przygotowuje projekty ocen cząstkowych dyrektorów podległych placówek;

7.Koordynuje zadania związane z elektronicznym naborem do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych;

8.Organizuje konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

9.Przygotowuje dokumentację i organizuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;

10.Prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, w tym: przygotowuje zaświadczenia o wpisie lub decyzje o wykreśleniu placówki lub szkoły niepublicznej, nadaje i cofa szkołom niepublicznym uprawnienia szkół publicznych, dokonuje zmian we wpisach;

11.Prowadzi sprawy udzielania dotacji szkołom, placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół i placówek publicznych;

12.Realizuje ustawowe obowiązki jednostki samorządu terytorialnego związane z przekazywaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), w tym m.in:

•dokonuje rejestracji w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) nowo powstałych szkół i placówek oraz wykreśleń likwidowanych,

•przekazuje do GUS za pośrednictwem RSPO dane identyfikacyjne placówek oświatowych niezbędne do wpisu szkoły lub placówki do rejestru REGON,

•aktualizuje dane w RSPO,

•nadaje uprawnienia do nowego SIO dyrektorom placówek oświatowych,

•weryfikuje dane przekazywane przez szkoły i placówki oświatowe do nowego SIO,

•administruje lokalną bazę danych starego SIO,

•scala, weryfikuje i przekazuje do Kuratorium Oświaty dane przekazywane do starego SIO przez szkoły i placówki oświatowe;

13.Prowadzi kontrolę poprawności danych przekazywanych przez szkoły i placówki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej;

14.Wykonuje zadania z zakresu polityki ochrony danych osobowych w Wydziale; 

15.Pozyskuje środki finansowe z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, z WFOŚiGW, samorządu województwa, powiatu itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy; 

16.Koordynuje realizację, przez podległe jednostki, projektów unijnych i krajowych z zakresu edukacji, w tym również programów i projektów rządowych;

17.Przygotowuje propozycje projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych;

18.Wykonuje zadania związane z kierowaniem nieletnich do placówek socjoterapeutycznych i resocjalizacyjno-wychowawczych oraz kieruje uczniów do kształcenia specjalnego;

19.Zbiera informacje dotyczące rodzajów realizowanych zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i dzieci w nich uczestniczących;

20.Koordynuje sprawy kadrowe dyrektorów placówek oświatowych oraz analizuje stan zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych;

21.Przygotowuje propozycje skierowań nauczycieli do uzupełnienia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć;

22.Przygotowuje propozycję opinii w sprawie przeniesień nauczycieli, powierzeń stanowisk kierowniczych;

23.Organizuje narady, konferencje i szkolenia dla sosnowieckiej kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych;

24.Sprawuje nadzór nad prowadzeniem kontroli realizacji obowiązku szkolnego;

25.Prowadzi kontrolę dotyczącą spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku do 18 lat;

26.Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

27.Koordynuje działania doradców zawodowych zatrudnionych w sosnowieckich szkołach i placówkach oświatowych;

28.Współorganizuje miejskie uroczystości (Inaugurację Roku Szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Galę Mistrzów);

29.Pozyskuje informacje z podległych placówek na temat osiągnięć uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, turniejach, dyscyplinach o zasięgu regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym;  

30.Współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, związkami zawodowymi, instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzonych spraw;

31.Załatwia skargi, interwencje związane z funkcjonowaniem podległych szkół i placówek oświatowych w zakresie ustawowych kompetencji organu prowadzącego oraz odpowiada na interpelacje, wnioski radnych i interesantów;

32.Przygotowuje materiały na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej; 

33.Przygotowuje wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej z ustalanej corocznie rezerwy subwencji;

34.Odpowiada na wnioski o udzielenie informacji publicznej w zakresie posiadanych danych;

35.Administruje systemami informatycznymi wykorzystywanymi w Wydziale;

36.Przyznaje szkołom środki finansowe na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane przez uczniów sosnowieckich szkół;

37.Przygotowuje umowy, zarządzenia, pisma, noty księgowe, porozumienia oraz prowadzi rejestr umów, zarządzeń, not księgowych i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie:

•pokrycia kosztów zatrudnienia nauczycieli nauki religii innego wyznania;

•dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych;

•ustalenia stawek za najem pomieszczeń szkolnych;

•not księgowych dotyczących zwrotu kosztów dotacji na uczniów uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Sosnowiec, a będących mieszkańcami innych gmin;

38.Zbiera informacje z poszczególnych szkół i placówek oświatowych o wysokości odpisu na ZFŚS dla nauczycieli rencistów, emerytów i sporządza zbiorcze zestawienia o wysokości funduszu z podziałem na zadania gminy i powiatu;

39.Opracowuje projekt budżetu szkół i placówek oświatowych na podstawie informacji otrzymywanych z jednostek podległych, w tym m.in.:

•sporządza zbiorcze plany dochodów i wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych;

•sporządza zbiorcze sprawozdania opisowe półroczne i roczne z realizacji planu dochodów i wydatków szkół i placówek oświatowych;

•sporządza analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń;

•sporządza wnioski w sprawie zmian w budżecie oraz na bieżąco weryfikuje plany finansowe podległych szkół i placówek oświatowych;

•  sporządza wnioski w sprawie uruchomienia środków finansowych na wydatki budżetowe;

•  opracowuje analizy ekonomiczne dla potrzeb Wydziału związane z realizowanymi zadaniami;

•  sporządza dyspozycje przekazania dotacji i rozlicza dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;

•  planuje dochody i wydatki w zakresie zawieranych porozumień;

•  prowadzi bieżącą korespondencję w zakresie finansów szkół i placówek oświatowych;

•  przygotowuje analizy, symulacje i opinie dotyczące skutków finansowych zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych;

•  weryfikuje wstępną decyzję Ministerstwa Finansów o przyznaniu kwoty subwencji na zadania gminne  i powiatowe na dany rok budżetowy;

40.Prowadzi nadzór i kontrolę nad wydatkowaniem środków finansowych w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych w tym m.in.: 

•  przeprowadza i dokumentuje kontrolę w jednostkach nadzorowanych przez Wydział,

•  przygotowuje plan kontroli oraz sprawozdania z wykonania kontroli,

•  rozlicza udzielone dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie gminy,

•  przygotowuje decyzje administracyjne w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej, 

•  prowadzi nadzór nad finansami placówek oświatowych na terenie gminy, a zwłaszcza: kontroluje realizację wydatków przez poszczególne placówki oświatowe, prowadzi analizy sprawozdawczości  finansowej placówek oświatowych, kontroluje wydatki realizowane z subwencji oświatowej i ze środków własnych gminy,

•  współpracuje z niepublicznymi placówkami oświatowymi, a także prowadzi nadzór w zakresie wydatkowania przekazanych z budżetu gminy środków finansowych,

•  monitoruje efektywność wykorzystania przez gminne jednostki oświatowe, środków finansowych przekazanych z budżetu gminy,

•  ustala zasady udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne,

•  opracowuje i przygotowuje dokumenty dotyczące dotowania szkół i placówek publicznych  prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne,

•  tworzy i analizuje regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych;   

41.Załatwia inne sprawy wynikające z przepisów prawa oświatowego.

 

 

imię i nazwisko
pracownika

stanowisko

nr pok.

nr telefonu

e-mail

Katarzyna
Wanic

naczelnik

41

32 296 06 43

k.wanic@um.sosnowiec.pl

Dorota
Dwojak

podinspektor

42

32 296 06 42

edukacja@um.sosnowiec.pl

Justyna
Baran

główny specjalista

31

32 296 08 43

j.baran@um.sosnowiec.pl

Dominika
Sawicz

inspektor

26

32 296 06 33

d.sawicz@um.sosnowiec.pl.pl

Marta
Pietrzak

inspektor

25

32 296 06 34

m.pietrzak@um.sosnowiec.pl

Bożena
Grociak

inspektor

25

32 296 06 35

b.grociak@um.sosnowiec.pl

Aldona
Barańska

inspektor

26

32 296 06 33

a.baranska@um.sosnowiec.pl

Małgorzata
Kowalska-Jurek

inspektor

43

32 296 08 50

m.kowalska@um.sosnowiec.pl

Joanna
Zdun

inspektor

27

32 296 06 41

j.zdun@um.sosnowiec.pl

Katarzyna
Stępień

inspektor

27

32 296 06 41

k.stepien@um.sosnowiec.pl

Dorota
Piotrowska

inspektor

27

32 296 06 41

d.piotrowska@um.sosnowiec.pl

Anna
Zbiejczyk

inspektor

28

32 296 06 18

a.zbiejczyk@um.sosnowiec.pl

Agnieszka
Stelmach

inspektor

28

32 296 06 18

a.stelmach@um.sosnowiec.pl

Krzysztof
Dąbrowiak

inspektor

30

32 296 06 17

k.dabrowiak@um.sosnowiec.pl

Marek
Misiek

inspektor

29

32 296 08 42

m.misiek@um.sosnowiec.pl

Dagmara
Markowicz

inspektor

24

32 296 04 70

d.markowicz@um.sosnowiec.pl

Katarzyna
Polaczkiewicz

inspektor

44

32 296 06 59

k.polaczkiewicz@um.sosnowiec.pl

Jolanta
Majecka

pomoc adm.

44

32 296 06 59

j.majecka@um.sosnowiec.pl

 

 

 
Liczba odwiedzin : 29451
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:50:11
Czas publikacji: 2019-03-07 13:32:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak