?

Wydział Planowania Przestrzennego (WPP) 

 

 

Wydział Planowania Przestrzennego (WPP)
Al. Zwycięstwa 20
 
Naczelnik Wydziału
Anna Kłoszewska-Wanik
Pok. 503 D p.IV
Tel: 32 296 05 67
E-mail: nacz.wpp@um.sosnowiec.pl
 
Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy sporządzanie projektów i opracowań o podobnym charakterze służących realizacji potrzeb Miasta w zakresie zadań własnych związanych z zarządzaniem przestrzenią miasta i podnoszenia jego urbanistycznej i architektonicznej jakości oraz prowadzenie spraw z zakresu administracji nad ładem przestrzennym wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi prawa budowlanego a w szczególności:
1. Sporządzanie opracowań planistycznych ( analiz, studiów, opinii, koncepcji i projektów) służących zarządzaniu przestrzenią Miasta lub jego fragmentami – przewidzianych przepisami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także,
współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie regulowanym przepisami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności uzgadniania i opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzanie analiz planistycznych, będących niezbędnym materiałem pomocniczym dla ustalenia lokalizacji celu publicznego lub ustalenia warunków zabudowy, w przypadkach o szczególnie wysokim stopniu skomplikowania,
prowadzenie rejestru wniosków o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. Sporządzanie opracowań urbanistycznych (studiów, projektów) dotyczących zagospodarowania nieruchomości gruntowych lub ich zespołów – w oparciu o przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy budowlane.
3. Sporządzanie koncepcji i projektów budowlanych w odniesieniu do poszczególnych obiektów budowlanych lub ich zespołów.
4. Przygotowywanie decyzji dotyczących opłaty należnej Miastu w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z budowy i wdrażania Systemu Informacji o Terenie „ Sosnowiec”.
6. Przeprowadzanie konkursów na twórcze prace projektowe dotyczące tematyki odpowiadającej zadaniom Pracowni.
7. Wydawanie opinii urbanistycznych o terenach, na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta. 
8. Prowadzenie spraw dotyczących lokalizacji inwestycji: 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z opracowaniem projektów tych decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Opiniowanie podziału geodezyjnego działek.
 
Imię Nazwisko Stanowisko Pokój/Piętro Telefon E-mail
Naczelnik
Anna Kłoszewska-Wanik Naczelnik Wydziału Pok. 503 D p.IV 322 960 567 nacz.wpp@um.sosnowiec.pl
Referat Lokalizacji Inwestycji
Stefania Zgorzały Kierownik Referatu Pok. 503 B p.IV 322 960 799 planowanie.kier@um.sosnowiec.pl
Bożena Żymankowska Sekretarka Pok. 503 C p.IV 322 960 798 planowanie.kier@um.sosnowiec.pl
Alicja Mostowik Inspektor Pok. 503 B p.IV 322 960 796  a.mostowik@um.sosnowiec.pl
Maciej Kloryga Podinspektor Pok. 503 B p.IV 322 960 796  
Bartosz Worsztynowicz Inspektor Pok. 503 B p.IV 322 960 808  b.worsztynowicz@um.sosnowiec.pl
Beata Kaim Podinspektor Pok. 503 A p.IV 322 960 797  b.kaim@um.sosnowiec.pl
Barbara Nowak Inspektor Pok. 503 A p.IV 322 960 795  
Żaneta Zięba Pomoc administracyjna Pok. 503 C p.IV 322 960 757  
Marta Machura Podinspektor Pok. 503 A p.IV 322 960 797  m.machura@um.sosnowiec.pl
 
 
Referat Pracowni Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
Maciej Kaczkowski Główny Specjalista Pok. 503 E p.IV 322 960 422 kier.ppu@um.sosnowiec.pl
Izabela Piankowska Podinspektor Pok. 503 E p.IV 322 960 423 pracownia@um.sosnowiec.pl
Iwona Wiekiera Podinspektor Pok. 503 E p.IV 322 960 418 pracownia@um.sosnowiec.pl
Kinga Kędracka Podinspektor Pok. 503 E p.IV 322 960 425 k.kedracka@um.sosnowiec.pl
Alicja Grabowska Inspektor Pok. 503 E p.IV 322 960 470 a.grabowska@um.sosnowiec.pl
Barbara Salamon - Popczyk Główny specjalista Pok. 503 E p.IV  32 296 0424 pracownia@um.sosnowiec.pl
Elżbieta Kuźniar Inspektor Pok. 503 E p.IV  32 296 0421 e.kuzniar@um.sosnowiec.pl
Barbara Knapik Główny specjalista Pok. 503 E p.IV 322 960 420 ppu@um.sosnowiec.pl
 Agnieszka Kańtoch  Pomoc administracyjna Pok. 503 E p.IV  32 2960419  

 

 

Liczba odwiedzin : 9473
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Filbier Mirosław
Czas wytworzenia: 2017-09-06 12:28:37
Czas publikacji: 2017-09-06 12:28:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak