?

Wydział Planowania Przestrzennego (WPP) 

 

 

Wydział Planowania Przestrzennego (WPP)
Al. Zwycięstwa 20
 
Naczelnik Wydziału
Anna Kłoszewska-Wanik
Pok. 503 D p.IV
Tel: 32 296 05 67
E-mail: nacz.wpp@um.sosnowiec.pl
 
Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy sporządzanie projektów i opracowań o podobnym charakterze służących realizacji potrzeb Miasta w zakresie zadań własnych związanych z zarządzaniem przestrzenią miasta i podnoszenia jego urbanistycznej i architektonicznej jakości oraz prowadzenie spraw z zakresu administracji nad ładem przestrzennym wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi prawa budowlanego a w szczególności:
1. Sporządzanie opracowań planistycznych ( analiz, studiów, opinii, koncepcji i projektów) służących zarządzaniu przestrzenią Miasta lub jego fragmentami – przewidzianych przepisami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także,
współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie regulowanym przepisami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności uzgadniania i opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzanie analiz planistycznych, będących niezbędnym materiałem pomocniczym dla ustalenia lokalizacji celu publicznego lub ustalenia warunków zabudowy, w przypadkach o szczególnie wysokim stopniu skomplikowania,
prowadzenie rejestru wniosków o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. Sporządzanie opracowań urbanistycznych (studiów, projektów) dotyczących zagospodarowania nieruchomości gruntowych lub ich zespołów – w oparciu o przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy budowlane.
3. Sporządzanie koncepcji i projektów budowlanych w odniesieniu do poszczególnych obiektów budowlanych lub ich zespołów.
4. Przygotowywanie decyzji dotyczących opłaty należnej Miastu w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z budowy i wdrażania Systemu Informacji o Terenie „ Sosnowiec”.
6. Przeprowadzanie konkursów na twórcze prace projektowe dotyczące tematyki odpowiadającej zadaniom Pracowni.
7. Wydawanie opinii urbanistycznych o terenach, na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta. 
8. Prowadzenie spraw dotyczących lokalizacji inwestycji: 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z opracowaniem projektów tych decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Opiniowanie podziału geodezyjnego działek.
 

Imię Nazwisko

Stanowisko

Pokój/Piętro

Telefon

E-mail

Naczelnik

Anna Kłoszewska-Wanik

Naczelnik Wydziału

Pok. 503 D p.IV

32 296 0567

nacz.wpp@um.sosnowiec.pl

Referat Lokalizacji Inwestycji

Stefania Zgorzały

Kierownik Referatu

Pok. 503 B p.IV

32 296 0799

planowanie.kier@um.sosnowiec.pl

Bożena Żymankowska

Sekretarka

Pok. 503 C p.IV

32 296 0798

planowanie.kier@um.sosnowiec.pl

Alicja Mostowik

Inspektor

Pok. 503 B p.IV

32 296 0796

 a.mostowik@um.sosnowiec.pl

Karolina Wrzesień

Podinspektor

Pok. 503 B p.IV

32 296 0796

 

Bartosz Worsztynowicz

Inspektor

Pok. 503 B p.IV

32 296 0808

 b.worsztynowicz@um.sosnowiec.pl

Beata Kaim

Podinspektor

Pok. 503 A p.IV

32 296 0795

 b.kaim@um.sosnowiec.pl

Krzysztof Szumera

Inspektor

Pok. 503 A p.IV

32 296 0797

 

Żaneta Zięba

Pomoc administracyjna

Pok. 503 C p.IV

32 296 0757

 

Marta Machura

Podinspektor

Pok. 503 A p.IV

32 296 0797

 m.machura@um.sosnowiec.pl

 

Referat Pracowni Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Maciej Kaczkowski

Główny Specjalista

Pok. 503 E p.IV

32 296 0422

kier.ppu@um.sosnowiec.pl

Izabela Piankowska

Podinspektor

Pok. 503 E p.IV

32 296 0423

pracownia@um.sosnowiec.pl

Iwona Wiekiera

Podinspektor

Pok. 503 E p.IV

32 296 0418

pracownia@um.sosnowiec.pl

Kinga Kędracka

Podinspektor

Pok. 503 E p.IV

32 296 0425

k.kedracka@um.sosnowiec.pl

Alicja Grabowska

Inspektor

Pok. 503 E p.IV

32 296 0470

a.grabowska@um.sosnowiec.pl

Barbara Salamon - Popczyk

Główny specjalista

Pok. 503 E p.IV

 32 296 0424

pracownia@um.sosnowiec.pl

Elżbieta Kuźniar

Inspektor

Pok. 503 E p.IV

 32 296 0421

e.kuzniar@um.sosnowiec.pl

Barbara Knapik

Główny specjalista

Pok. 503 E p.IV

32 296 0420

ppu@um.sosnowiec.pl

 Agnieszka Kańtoch

 Pomoc administracyjna

 Pok.503E p.IV

 32 2960419

 

 

 

Liczba odwiedzin : 8354
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:31:17
Czas publikacji: 2017-05-08 17:33:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak