?

Wydział Planowania Przestrzennego (WPP) 

 

 

Wydział Planowania Przestrzennego (WPP)
Al. Zwycięstwa 20
 
Naczelnik Wydziału
Anna Kłoszewska-Wanik
Pok. 503 D p.IV
Tel: 32 296 05 67
E-mail: nacz.wpp@um.sosnowiec.pl
 
Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy sporządzanie projektów i opracowań o podobnym charakterze służących realizacji potrzeb Miasta w zakresie zadań własnych związanych z zarządzaniem przestrzenią miasta i podnoszenia jego urbanistycznej i architektonicznej jakości oraz prowadzenie spraw z zakresu administracji nad ładem przestrzennym wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi prawa budowlanego a w szczególności:
1. Sporządzanie opracowań planistycznych ( analiz, studiów, opinii, koncepcji i projektów) służących zarządzaniu przestrzenią Miasta lub jego fragmentami – przewidzianych przepisami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także,
współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie regulowanym przepisami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności uzgadniania i opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzanie analiz planistycznych, będących niezbędnym materiałem pomocniczym dla ustalenia lokalizacji celu publicznego lub ustalenia warunków zabudowy, w przypadkach o szczególnie wysokim stopniu skomplikowania,
prowadzenie rejestru wniosków o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. Sporządzanie opracowań urbanistycznych (studiów, projektów) dotyczących zagospodarowania nieruchomości gruntowych lub ich zespołów – w oparciu o przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy budowlane.
3. Sporządzanie koncepcji i projektów budowlanych w odniesieniu do poszczególnych obiektów budowlanych lub ich zespołów.
4. Przygotowywanie decyzji dotyczących opłaty należnej Miastu w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z budowy i wdrażania Systemu Informacji o Terenie „ Sosnowiec”.
6. Przeprowadzanie konkursów na twórcze prace projektowe dotyczące tematyki odpowiadającej zadaniom Pracowni.
7. Wydawanie opinii urbanistycznych o terenach, na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta. 
8. Prowadzenie spraw dotyczących lokalizacji inwestycji: 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z opracowaniem projektów tych decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Opiniowanie podziału geodezyjnego działek.
 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Pokój/Piętro

Telefon

E-mail

Anna Kłoszewska-Wanik

Naczelnik Wydziału

Pok. 503 D, p. IV

322 960 567

nacz.wpp@um.sosnowiec.pl

Bożena Żymankowska

Sekretarka

Pok. 503 C, p. IV

322 960 798

planowanie.kier@um.sosnowiec.pl

Referat Lokalizacji inwestycji

Stefania Zgorzały

Kierownik

Pok. 503 B, p. IV

322 960 799

planowanie.kier@sosnowiec.pl

Bartosz Worsztynowicz

Główny Specjalista

Pok. 503 B, p. IV

322 960 808

b.worsztynowicz@um.sosnowiec.pl

Alicja Mostowik

Inspektor

Pok. 503 B, p. IV

322 960 796

a.mostowik@um.sosnowiec.pl

Marta Chrobak

Podinspektor

Pok. 503 B, p. IV

322 960 796

m.chrobak@um.sosnowiec.pl

Barbara Nowak

Inspektor

Pok. 503 A, p. IV

322 960 795

b.nowak@um.sosnowiec.pl

Beata Kaim

Podinspektor

Pok. 503 A, p. IV

322 960 797

b.kaim@um.sosnowiec.pl

Marta Machura

Podinspektor

Pok. 503 A, p. IV

322 960 797

m.machura@um.sosnowiec.pl

Żaneta Zięba

Pomoc administracyjna

Pok. 503 C, p. IV

322 960 757

planowanie.kier@um.sosnowiec.pl

 

 

 

Referat Pracowni Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Maciej Kaczkowski

Główny Specjalista

Pok. 503 E p. IV

322 960 422

kier.ppu@um.sosnowiec.pl

Krzysztof Kucharczyk

Główny Specjalista

Pok. 503 E p. IV

322 960 420

k.kucharczyk@um.sosnowiec.pl

Alicja Grabowska

Główny Specjalista

Pok. 503 E p. IV

322 960 470

a.grabowska@um.sosnowiec.pl

Barbara Salamon - Popczyk

Główny Specjalista

Pok. 503 E p. IV

 322 960 424

b.popczyk@um.sosnowiec.pl

Izabela Piankowska

Inspektor

Pok. 503 E p. IV

322 960 423

i.piankowska@um.sosnowiec.pl

Elżbieta Kuźniar

Inspektor

Pok. 503 E p. IV

 322 960 421

e.kuzniar@um.sosnowiec.pl

Iwona Wiekiera

Podinspektor

Pok. 503 E p. IV

322 960 418

pracownia@um.sosnowiec.pl

 Agnieszka Kańtoch

 Pomoc administracyjna

Pok. 503 E p. IV 

 322 960 419 

pracownia@um.sosnowiec.pl

           

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 15955
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Filbier Mirosław
Czas wytworzenia: 2017-09-06 12:28:37
Czas publikacji: 2018-04-26 15:14:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak