?

WPP 01/01 Decyzja o warunkach zabudowy 

 
 

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU al. Zwycięstwa 20

tel. (032) 296-06-00, fax (032) 296-06-05

Wydział PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (WPP)

Referat Lokalizacji Inwestycji

tel. (032) 296-07-98

Biuro Obsługi Interesantów

Stanowisko nr 7

I.     Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267), ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647)

II.   Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy  (WPP 01/01 RL).
  2. Załączniki:
  3. 2 egzemplarze mapy zasadniczej z licencją, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z określeniem terenu, którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać ( dla inwestycji kubaturowych mapa obejmująca obszar wokół działki inwestycyjnej, wyznaczony w odległości trzykrotnej szerokości jej frontu **, nie mniejszy niż 50,0 m ) w skali 1:500 lub 1:1000 a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000
  4. 1 egzemplarz mapy ewidencyjnej z licencją w skali w. w.,  terenu objętego wnioskiem wraz z działkami sąsiednimi (wnioski o wydanie map składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 Wydziału Geodezji i Kartografii tutejszego urzędu)
  5. charakterystyka inwestycji :

­    - określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

­    - określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej (w treści wniosku) i graficznej na kopii mapy zasadniczej – 6 egzemplarzy,

­    - określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko

ponadto:

a. dokumenty, z których wynikają zapewnienia dostaw mediów, niezbędnych dla funkcjonowania obiektu budowlanego

b. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana)

c. w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej dokumenty, z których wynika możliwość pośredniego dostępu do tej drogi

d. upoważnienie ( pełnomocnictwo ) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora

e. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego określający osoby mające prawo do reprezentowania firmy lub organizacji

** front działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę

UWAGA:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (od daty doręczenia wezwania) i  złożenia w Sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego  IV p pokój 503
 C-D lub e Biurze Obsługi Interesantów stanowisko nr. 7. Termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

III.        Opłaty skarbowe

  • za wniosek                                                            –    107,00 zł.
  • za pełnomocnictwo                                                            –     17,00 zł.

UWAGA:

Zwalnia się z opłaty inwestycje: mieszkaniowe, służby zdrowia, szkolnictwo

IV.   Termin Załatwienia Sprawy

Według KPA do 2 miesięcy (z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy).

UWAGA:

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, wymaganych uzgodnień, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Z uwagi na pracochłonność analiz urbanistycznych, koniecznych do ustalenia warunków zabudowy oraz dużą ilość składanych wniosków czas wydania decyzji może być wydłużony.

Zgodnie z art. 36 KPA o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

V.     Składanie wniosków

Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego IV p pokój 503 C-D lub
Biuro Obsługi Interesantów  - stanowisko 7

VI.   Miejsce Załatwienia Sprawy

Wydział Planowania Przestrzennego Referat Lokalizacji Inwestycji – pokój nr 503 A, B, C .

VII.   Tryb Odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego IV p. pokój 503 C-D

oraz w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 7

VIII.        Informacje Dodatkowe

Można uzyskać w Sekretariacie Wydziału Planowania Przestrzennego IV p. pokój 503 C-D

 

 

 

 

Załączniki

Z1 Klauzula ogólna art. 13.pdf

Data: 2018-05-28 13:08:59 Rozmiar: 241.98k Format: .pdf Pobierz

WPP 01.01..rtf

Data: 2018-05-28 13:08:59 Rozmiar: 327.93k Format: .rtf Pobierz

wniosek WPP 01.odt

Data: 2019-02-04 17:08:34 Rozmiar: 31.86k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 5839
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Kozłowska
Czas wytworzenia: 2013-07-15 10:17:00
Czas publikacji: 2019-02-04 17:08:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak