?

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 

 
 
BIURO  RZECZY  ZNALEZIONYCH

Urząd Miejski w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, pok. 408, tel. 32 296 08 12, 32 296 07 18, 32 296 07 19

e-mail: gospodarczy@um.sosnowiec.pl, gospodarczy1@um.sosnowiec.pl, gospodarczy2@um.sosnowiec.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Podstawa prawna funkcjonowania:

·         ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)

·         art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

OBOWIĄZKI I PRAWA ZNALAZCY I PRZECHOWUJĄCEGO

W SPRAWACH RZECZY ZNALEZIONYCH

Ø Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).

Ø Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.

Ø Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy
o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.

Ø Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu,
w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy

Ø Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności
albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Ø Znalazcy lub przechowującemu przysługuje prawo zatrzymania.

Ø Prawo żądania znaleźnego:

§  Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego
w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

§  W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia
go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Ø  Prawo do nagrody:

§  W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia. 

Ø Zasady nabycia własności rzeczy znalezionej:

§  Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

§  Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

§  Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Jednocześnie informuje się, że do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy, których szacunkowa wartość przekracza 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Wezwania do odbioru rzeczy zdeponowanych w Biurze Rzeczy Znalezionych
znajdują się w załącznikach poniżej:

 

Załączniki

2a29_Scan.jpg

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 560.59k Format: .jpg Pobierz

9b6a_zarzadzenie.pdf

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 285.13k Format: .pdf Pobierz

38dc_1.pdf

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 699.04k Format: .pdf Pobierz

34af_brz.pdf

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 707.59k Format: .pdf Pobierz

3dd3_oogloszenie.pdf

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 678.25k Format: .pdf Pobierz

672e_BRZ.jpg

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 538.72k Format: .jpg Pobierz

9e51_11.10.2013..pdf

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 313.32k Format: .pdf Pobierz

343b_5314.8.jpg

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 535.77k Format: .jpg Pobierz

685b_wezwanie_03.01.2013.jpg

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 803.9k Format: .jpg Pobierz

6cd2_brz.jpg

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 946.96k Format: .jpg Pobierz

9718_ogłoszenie_BRZ.pdf

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 761.8k Format: .pdf Pobierz

2712_ogłoszenie_BRZ2015.pdf

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 734.04k Format: .pdf Pobierz

40b7_Bip_BRZ.pdf

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 842.89k Format: .pdf Pobierz

133d_Wezwanie-26.11.2015.doc

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 64.5k Format: .doc Pobierz

e745_regulamin.pdf

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz

6110_oświadczenie.pdf

Data: 2012-10-16 14:01:00 Rozmiar: 235.17k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 2676
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Damek
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Damek
Czas wytworzenia: 2012-10-16 14:01:00
Czas publikacji: 2012-10-16 14:01:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak