?

WKS 03/03 ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWEJ 

 

 

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU al. Zwycięstwa 20

tel. (32) 296-06-00, fax (32) 296-06-05

Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej (WKS)

tel. (32) 296-06-47

 

 

I. Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23 - t. jedn.), ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015, poz. 2139 - t. jedn.).

II Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,

2. Załączniki:

- Opinie: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Organizator dostarcza niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

- graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

a. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych
i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji

b. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych

c. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu

d. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

- regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy

- program, czas trwania  i regulamin imprezy masowej,

- instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, 

- pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

- informację o:

a. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

b. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

d. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia
o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych,

e. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,

f. odpłatności za wstęp na imprezę,

- wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia  bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie,

- powiadomieniu:
komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,

- kserokopia polisy ubezpieczeniowej

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

UWAGA:

1. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy.

2. Termin, o którym mowa w punkcie 1, może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach,
w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
w terminie 7 dni od daty złożenia w Wydziale Kultury i Komunikacji Społecznej (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).

Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4. Termin złożenia przez organizatora wniosku, o którym mowa w ust. 1 może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu. W takim przypadku opinie oraz instrukcję, o których mowa w ust. 1 organizator dołącza do wniosku niezwłocznie.

III.   Opłaty

- Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł.

- Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika) wynosi 17 .

IV. Termin Załatwienia Sprawy

Prezydent Miasta Sosnowca wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przedplanowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

UWAGA:

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

V. Miejsce Załatwienia Sprawy

Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej, al. Zwycięstwa 20 – pokój nr 405

VI. Tryb Odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu,  który decyzję wydał.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

VII. Przepisy karne

Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

VIII. Informacje Dodatkowe

Brak.

IX. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.), informuję:

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji zadań publicznych w Urzędzie Miasta Sosnowca jest Prezydent Miasta Sosnowca.

Siedziba Administratora danych osobowych: Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec.

Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyłącznie dla spełnienia uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Podawanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na imprezę masową -nowy-.doc

Data: 2016-04-28 13:56:00 Rozmiar: 82k Format: .doc Pobierz

2.karta informacyjna-imprezy masowe.odt

Data: 2016-04-28 13:56:07 Rozmiar: 30.9k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 315
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Agata Kozłowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Kozłowska
Czas wytworzenia: 2008-05-12 13:23:00
Czas publikacji: 2016-07-21 10:08:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak