?

Informacja publiczna nie udostęniona w BIP 

 
 

Informacja publiczna nie udostęniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na pisemny wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemngo wniosku.

We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:
- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
- zakres żądanej informacji,
- sposób i forma udostępnienia informacji (np.: dostęp do przeglądania informacji w urzędzie, kserokopia, pliki komputerowe),
- rodzaj nośnika (np.: papier, dyskietka 3,5; CD-ROM),
- forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).

Udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe Urząd poinformuje o powodach opóźnienia oraz terminie, w jaki udostępni informację, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonej we wniosku Urząd wskaże inną możliwą formę udostępnienia.

Urząd ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym dodatkowym kosztom, związanym ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Informacja publiczna jest możliwa również do uzyskania w innej formie:
- poprzez możliwość wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Sosnowcu,
- poprzez udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia Rady,
- w drodze wyłożenia informacji lub wywieszenia informacji w miejscach ogólniedostępnych.

 
Liczba odwiedzin : 2762
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Filbier
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2005-08-05 08:04:00
Czas publikacji: 2005-08-05 08:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak