?

WSO 19/00 DOWODY OSOBISTE – WYMIANA 

 

 

 1. I.     Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 06.08.2010r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1464 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia    i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212)

 1. II.   Wymagane Dokumenty
  1. Wniosek  o wydanie dowodu osobistego.
  2. Załączniki:
 • Aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca,     w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy        i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie          o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej   w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączona do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającej wymogi j.w.
 • w sytuacji, o której mowa w art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 06.08.2010r.        o dowodach osobistych, do wniosku składanego w formie elektronicznej należy dołączyć odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  (oryginał orzeczenia lub zaświadczenia składa się przy odbiorze dowodu osobistego)  
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (jeżeli osoba posiada), a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

                Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na    

                podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu

                osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku

                osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego

                dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

                Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada

                dokumentu, o którym mowa wyżej, organ gminy ustala jej tożsamość na

                podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych.

                W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość

                osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy

                odbiorze dowodu osobistego. Organ gminy na wniosku odnotowuje w formie

                adnotacji sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie

                dowodu osobistego, a w przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej

                na formularzu odbioru dowodu osobistego.

UWAGA:

W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Spraw Obywatelskich (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów wymienionej ustawy.

III. Opłaty

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od 1 stycznia 2010 roku.

 1. IV.  Termin Załatwienia Sprawy

Do 30 dni, W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

UWAGA:

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 1. V.    Miejsce Załatwienia Sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Dowodów Osobistych – pokój nr 104.

 1. VI.  Tryb Odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta         w Sosnowcu.

VII.Informacje Dodatkowe

 1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej (papierowej) lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego,                  z wyjątkiem:
 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub  opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator

             Przy składaniu w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom j.w jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych oraz osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

            W przypadku niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, z wyjątkiem następujących przypadków:
 • dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny,
 • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator,
 • dowód osobisty wydawany osobie, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może złożyć wniosku w siedzibie organu gminy, a której zapewnia się przyjęcie wniosku w miejscu jej pobytu odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.         

 1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

1) co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

2) niezwłocznie –w pozostałych przypadkach

 

Załączniki

bd54_Formularz_zgloszenia_utraty.pdf

Data: 2005-06-02 13:41:40 Rozmiar: 105.81k Format: .pdf Pobierz

2595_wymiana-uniewaznienie.doc

Data: 2005-06-02 13:41:40 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

be0c_wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf

Data: 2005-06-02 13:41:40 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

2Klauzula informacyjna dowody osobiste.docx

Data: 2018-06-08 11:26:45 Rozmiar: 19.55k Format: .docx Pobierz

wso11.k.19_00-1.rtf

Data: 2018-09-21 13:19:48 Rozmiar: 248.84k Format: .rtf Pobierz
Liczba odwiedzin : 28041
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Beata Bańska Beata Bańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2005-06-02 13:41:40
Czas publikacji: 2018-09-21 13:19:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak